Dětská skupina Sovičky 

                              
              
       - aktuálně obsazeno, přijímáme přihlášky na školní rok 2024/25

 

Realizace projektu proběhla v období od 1.1. 2017 do 13.3.2022 

- schválení pokračování činnosti dětské skupiny od 14.3.2022 na dobu neurčitou

- kapacita: 12 dětí

  • Kontaktní osoba: Jolana Mamrilla, ředitelka, +420 722 942 855

  • Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů rodiči. Jako subjekt zapsaný v registru poskytovatelů vystavujeme doklad o úhradě pro slevu na dani. Tzv. "školkovné" - při odpočtu daní za rok 2023 si pak rodiče mohou odečíst náklady za umístění dítěte do dětské skupiny. Maximální sleva na jedno dítě se v roce 2023 zvyšuje na 17 300 Kč. Dále může rodič oslovit svého zaměstnavatele, obec a dohodnout část úhrady jako benefit.

 

Podmínky pro přijetí:

  • věk dítěte:  3 - 5 let

  • zdravotní stav dítěte umožňuje pobyt v dětské skupině (dokládá se potvrzením dětského lékaře),

  • dítě se podrobilo stanoveným povinným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dokládá se potvrzením dětského lékaře),

  • alespoň jeden z rodičů dítěte má vazbu na trh práce po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny, tzn. je v pracovně právním vztahu, vykonává samostatně výdělečnou činnost, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, vzdělává se v akreditovaném nebo rekvalifikačním studiu (dokládá se potvrzením jednoho z rodičů).

  • od 1.1.2020 došlo k navýšení počtu hodin z 46 na 92 hodin měsíčně, kdy mohou rodiče umístit děti do 2 let do dětské skupiny a  pobírat dále rodičovský příspěvek. Nadále platí, že od 2 let se docházka dítěte nesleduje.

Přihláška do dětské skupiny.docx (210,7 kB)

Ceník dětská skupina .doc (53,5 kB)

  • Přihlášky jsou přijímány průběžně během celého kalendářního roku. O přijetí dítěte do zařízení rozhoduje ředitelka Miniklubu. V případě převýšení zájmu nad kapacitou zařízení je vytvořen pořadník, který je podkladem pro přijímání dětí. Přednost mají děti hlášené do celotýdenní a celodenní docházky. Přihlášky je možné podat osobně, e-mailem nebo poštou, vždy k rukám ředitelky Miniklubu. 

  • Vycházíme vstříc zvýšenému zájmu rodičů menších dětí, které potřebují mnohem více péče a pozornosti. Poskytujeme všestranný a harmonický rozvoj dítěte, rozvoj po stránce sociální i psychické dle individuálních schopností a možností.

Plán výchovy a péče Dětské skupiny Sovičky 2023.docx (214 kB)

Provozní řád Dětské skupiny Sovičky 2023.docx (213,2 kB)

 

Pečující osoby:

Hana Toiflová: zdravotník

Bc. Sandra Bauerová: chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, pedagog NJ

Eva Bohuslavová: chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, pedagog MŠ

 

Adaptační plán sovičky.docx (14,1 kB) 

 

Bilingvní vzdělávání: z několika různých metod, jsme si zvolili tzv. metodu „OPOL“ (z anglického „one person - one language“, jedna osoba - jeden jazyk) Tento způsob je dnes podle různých průzkumů nejpoužívanějším. Velice úspěšně ho lze uplatnit i v rodinách, kde má každý rodič jiný mateřský jazyk, ale oba chtějí, aby jejich dítě hovořilo oběma.   

V Miniklubu to funguje tak, že jedna pečující osoba mluví na děti německy (lektorka jazykové školy Jazykan) a ostatní pečující osoby česky. Dále u nás probíhá dvakrát týdně jazyková chvilka  „Deutsch mit der Tante Sany“, kde se děti učí cizímu jazyku nenásilnou a hravou formou. Lektorka ke své výuce využívá básniček, písniček, obrázků, omalovánek, pracovních listů, skládaček, stavebnic, puzzlí, knížek i hraček.