Dětská skupina Opičky

Budování projektu proběhlo v období od 1.6.2022 do 31.8.2022 a na ni plynule navazuje fáze realizace od 1.9.2022 do 31.8.2023

Projekt č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017308 

- schválení pokračování činnosti dětské skupiny od 1.9.2023 na dobu neurčitou

Kapacita: 12 dětí

                                     
   - aktuálně plně obsazena, přijímáme přihlášky na školní rok 2024/2025
            

Opička je velmi srdečná, nejraději by objala celý svět. Dokáže se vcítit do druhých a pomoci jim. Svůj velký optimismus a nezávislost používá i ve své práci, kde je moc šikovná, praktická a kreativní...

Podmínky pro přijetí:

  • věk dítěte: 18 měsíců - 3 roky

  • zdravotní stav dítěte umožňuje pobyt v dětské skupině. Dítě se podrobilo stanoveným povinným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci  (dokládá se potvrzením formuláře od dětského lékaře)

  • alespoň jeden z rodičů dítěte má vazbu na trh práce po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny, tzn. je v pracovně právním vztahu, vykonává samostatně výdělečnou činnost, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, vzdělává se v akreditovaném nebo rekvalifikačním studiu (dokládá se potvrzením jednoho z rodičů).

  • od 1.1.2020 došlo k navýšení počtu hodin z 46 na 92 hodin měsíčně, kdy mohou rodiče umístit děti do 2 let do dětské skupiny a  pobírat dále rodičovský příspěvek. Nadále platí, že od 2 let se docházka dítěte nesleduje.

Adaptace - Opičky.docx (207,1 kB)

Plán výchovy a péče Dětské skupiny Opičky 2023.docx (217,2 kB)

Provozní řád Dětské skupiny Opičky 2023.docx (215 kB)

 

  • Přihlášky jsou přijímány průběžně během celého kalendářního roku. O přijetí dítěte do zařízení rozhoduje ředitelka Miniklubu. V případě převýšení zájmu nad kapacitou zařízení je vytvořen pořadník, který je podkladem pro přijímání dětí. Přednost mají děti hlášené do celotýdenní a celodenní docházky. Přihlášky je možné podat osobně, e-mailem nebo poštou, vždy k rukám ředitelky Miniklubu. 

  • Vycházíme vstříc zvýšenému zájmu rodičů menších dětí, které potřebují mnohem více péče a pozornosti. Poskytujeme všestranný a harmonický rozvoj dítěte, rozvoj po stránce sociální i psychické dle individuálních schopností a možností. 

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů rodiči. Jako subjekt zapsaný v registru poskytovatelů vystavujeme doklad o úhradě pro slevu na dani. Tzv. "školkovné" - při odpočtu daní za rok 2023 si pak rodiče mohou odečíst náklady za umístění dítěte do dětské skupiny. Maximální sleva na jedno dítě se v roce 2023 zvyšuje na 17 300 Kč. Dále může rodič oslovit svého zaměstnavatele, obec a dohodnout část úhrady jako benefit.