Dětská skupina Miniklub

                      
 

   -  přijímáme přihlášky na školní rok 2024/2025

     

Podmínky pro přijetí:

  • věk dítěte: 18 měsíců - 3 roky 

  • zdravotní stav dítěte umožňuje pobyt v dětské skupině. Dítě se podrobilo stanoveným povinným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci  (dokládá se potvrzením formuláře od dětského lékaře)

  • alespoň jeden z rodičů dítěte má vazbu na trh práce po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny, tzn. je v pracovně právním vztahu, vykonává samostatně výdělečnou činnost, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, vzdělává se v akreditovaném nebo rekvalifikačním studiu (dokládá se potvrzením jednoho z rodičů).

  • od 1.1.2020 došlo k navýšení počtu hodin z 46 na 92 hodin měsíčně, kdy mohou rodiče umístit děti do 2 let do dětské skupiny a  pobírat dále rodičovský příspěvek. Nadále platí, že od 2 let se docházka dítěte nesleduje.

Pečující osoby:

Jana Nekulová: chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Darina Šikolová: asistent pedagoga

Nikola Březinová: chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 

 
  • Přihlášky jsou přijímány průběžně během celého kalendářního roku. O přijetí dítěte do zařízení rozhoduje ředitelka Miniklubu. V případě převýšení zájmu nad kapacitou zařízení je vytvořen pořadník, který je podkladem pro přijímání dětí. Přednost mají děti hlášené do celotýdenní a celodenní docházky. Přihlášky je možné podat osobně, e-mailem nebo poštou, vždy k rukám ředitelky Miniklubu. 

  • Vycházíme vstříc zvýšenému zájmu rodičů menších dětí, které potřebují mnohem více péče a pozornosti. Poskytujeme všestranný a harmonický rozvoj dítěte, rozvoj po stránce sociální i psychické dle individuálních schopností a možností. 

 

Tato služba vznikla díky Operačnímu programu Zaměstnanost plus (dále jen „OPZ+“) ze dne 29. 1. 2024 na realizaci projektu Dětská skupina Miniklub registrační číslo CZ.03.01.02/00/23_049/0001946, priorita OPZ+: 1.2 c) Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné pomocí přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby.