Mateřské centrum Miniklub od roku 2013 zaměřilo svoji činnost na péči o děti od 18 měsíců do 6 let. Po otevření herničky vznikla adaptační skupinka Miniškolička, na kterou plynule navázala dětská skupina Gráníček. Dále jsme rozšířili provoz o čtyři jednotky mikrojeslí, příměstské tábory, kroužky, školení a účastnili se na akcích pořádaných městem pro podporu fungování rodiny v rámci koncepce rodinné a seniorské politiky města Znojma.

V současné době díky pomoci MPSV nabízíme alternativní péči ve třech Dětských skupinách Opičky, Včeličky a Sovičky. Inspirujeme děti k poznávání a k tvořivému přístupu podle výchovně-vzdělávacího programu přizpůsobeného individualitě dítěte a jeho potenciálu. Všechny naše chůvy mají potřebnou kvalifikaci a své povolání vykonávají citlivě a srdečně. Naše denní činnost je velice pestrá a rozvíjí děti ve všech oblastech. Postupně a neustále se rozrůstáme a reagujeme tak na rostoucí poptávku po jesličkách, na které plynule navazuje i naše školková třída.

Rádi bychom tedy všem rodinám nabídli pomocnou ruku nejen v péči o děti a tím k návratu na trh práce po mateřské dovolené, ale i radou, sdílením dané situace či propojením na ostatní organizace města Znojma.

Od 14.9. 2017 provozujeme Dětskou skupinu Sovičky. V červnu 2022 byly v ČR ukončeny projekty mikrojeslí.

Od 1.6. 2022 jsme díky dotaci (Operační program Zaměstnanost 1.2. Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci) vybudovali a od 1.9.2022 provozujeme Dětskou skupinu Opičky a Dětskou skupinu Včeličky.

Projekty číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017308 

                        CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017309