Mateřské centrum od roku 2013 zaměřilo svoji činnost na péči o děti 2-6 leté, a to především v přírodním prostředí Gránického údolí. V roce 2017 jsme činnost rozšířili o pobočky v centru města. Miniškolička, kde se děti adaptovaly na pobyt v MŠ, se stala nejžádanějším blokem našich aktivit. Přivedla nás tak na cestu pozvolného přechodu na dětskou skupinu, což je alternativa jeslí a mateřské školky. Po naplnění kapacity dětské skupiny a dle velké poptávky rodin jsme přirozeně vybudovali čtvery nové mikrojesle.

V dalších létech jsme pokračovali v pořádání přednášek a školení dle aktuálního zájmu rodin, rozšířili jsme termíny letních příměstských táborů, účastnili se na akcích pořádaných městem pro podporu fungování rodiny a mezigeneračních vztahů. V rámci koncepce rodinné  a seniorské politiky města Znojma jsme členem pracovní skupiny a plníme tak společně program pro péči o rodinu. 

 

V současnosti provozujeme Dětskou skupinu Sovičky, která vznikla 14.9.2017.

Od 1.6. 2022 jsme díky dotaci (Operační program Zaměstnanost 1.2. Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci) vybudovali a od 1.9.2022 provozujeme Dětskou skupinu Opičky a Dětskou skupinu Včeličky.

Projekty číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017308 

                        CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017309