nezisková organizace


Naše projekty pomáhají financovat:

Projekty Mikrojeslí :

Centrum Znojmo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011396
Nám.Svobody, Znojmo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011398
Prům. zóna, Znojmo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011383
Tasovice CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/16_069/0011397

 

Dětská skupina Miniklub:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014322

 

CÍLE PROJEKTU
  1. Rozšířením služeb péče o dítě v místě realizace zlepšit podmínky pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi, umožnit jim vykonávat své zaměstnání v maximální míře, taktéž aktivně si hledat práci či se vzdělávat, zvyšovat svou kvalifikaci, popřípadě usnadnit rodičům návrat po rodičovské dovolené na trh práce.
    Nabídneme rodičům DS s kapacitou 11 dětí se specializací na nejmenší děti, které rodiče mají obvykle problém umístit v mateřských školách, flexibilní provozní dobu, tak aby korespondovala s jejich potřebami (chceme tak vyjít vstříc především rodičům pracujícím na směny nebo dojíždějícím za prací do města) a hlavně celoroční provoz včetně letních prázdnin. Dosažení cíle přispěje ke zvýšení flexibility a konkurenceschopnosti cílové skupiny, přispěje ke zvýšení rovnosti žen a mužů na trhu práce v přístupu k výběru vhodného zaměstnání, profesním růstu a udržení si pracovního místa, popřípadě usnadní návrat rodičů po rodičovské dovolené na trh práce. Rodiče zapojené do projektu budou půlročně předkládat vyplněné aktuální "Potvrzení o postavení na trhu práce" (povinnost projektu) a současně vyplňovat monitorovací listy podpořených osob. Díky tomu budeme mít přesnou evidenci o tom, jak je cílů dosahováno.
  2. Zajistit cenově dostupnou a kvalitní péči o dítě za účelem zvýšení zaměstnanosti rodičů.
    Počet až čtyř kvalifikovaných pečujících osob na 11 dětí nabízí kvalitnější a individuálnější přístup v péči o dítě. Díky projektu bude možné nastavit nízkou cenu školkovného, tím služba zůstane dostupná co nejširší skupině rodičů. Bude ověřováno na základě zpětnovazebních dotazníků rodičů. Poskytnutá kvalitní péče o děti se ukáže také v zájmu o naše služby a naplněnosti v následujících letech.

 

 

Mateřské centrum Miniklub Znojmo od září 2013 zaměřilo svoji činnost na péči o děti 2-6 leté a jako nejvhodnější místo pro děti zvítězila budova Vodárny v Gránicích s nádhernou přírodou okolo. V roce 2017 jsme činnost rozšířili o pobočku v centru města.  Miniškolička, kde se děti adaptovaly na pobyt v MŠ, se stala nejžádanějším blokem našich aktivit. Přivedla nás tak na cestu pozvolného přechodu na dětskou skupinu, což je alternativa mateřské školky s možností nepravidelné docházky dítěte dle potřeby rodiny. Díky dotacím je toto pro rodinu velkou pomocí při návratu na trh práce. Po naplnění kapacity dětské skupiny a dle velké poptávky rodin jsme přirozeně vybudovali čtvery nové mikrojesle.

Pokračovali jsme v pořádání přednášek a školení dle aktuálního zájmu rodin, rozšířili jsme termíny letních příměstských táborů, účastnili  se na akcích pořádaných městem pro podporu fungování rodiny a mezigeneračních vztahů. V rámci koncepce rodinné  a seniorské politiky města Znojma jsme členem pracovní skupiny a plníme tak společně program pro péči o rodinu. V projektech vybudování Mikrojeslí jsme se stali partnery města Znojma.

V současné tzv. Covid době provozujeme čtyři projekty Mikrojeslí, Dětskou skupinu Miniklub a herní skupinu Včeličku. Velkou výhodou je malý počet dětí ve skupinkách a tedy snížené riziko nemocnosti a zároveň nejsme nuceni zavřít naše jednotky v době uzavření školských zařízení a MŠ z důvodu evidence u MPSV.

Více aktuálních informací o pořádaných akcích a fotografie z dění v Miniklubu najdete zde: www.facebook.com/MiniklubZnojmo?fref=ts

Jak nás podpořit

DĚKUJEME, že Vám není lhostejná naše finanční situace a velice nás těší Váš zájem naše centrum podpořit, ať už jakýmkoliv způsobem. Každý má jiné možnosti, proto zde najdete více variant, kterými je možno chod centra podpořit.

Každá podpora přímým dárcovstvím, sponzorstvím, zprostředkováním kontaktu, či jakoukoli jinou formou, je pro nás VELMI CENNÝM PŘÍNOSEM.


CO TEDY VÍTÁME?

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
jednorázovým nebo pravidelným převodem Vámi zvolené částky na náš účet centra 226846922/5500  (i malá částka pomůže) nebo hotově.

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ

Kancelářské potřeby – kancelářský papír A4, náplně do tiskárny,  prázdné CD a DVD, náplň do sešívaček…

Výtvarné potřeby a jiné – papír na malování (může být i z jedné strany popsaný), barevný papír na tvoření, dětské nůžky, pastelky, omalovánky, lepidla, hračky a hry, dárky do tomboly…

Hygienické potřeby – papírové kapesníčky, toaletní papír, tekuté mýdlo, čistící prostředky…

SLUŽBY ZDARMA
oprava tiskárny, odvoz věcí potřebných na jednorázové akce mimo centrum, údržba výpočetní techniky, tisk materiálů, kopírování omalovánek a denních listů, pomoc při pečení perníčků na Mikuláše, výroba propagačních předmětů…apod.

JINÝ ZPŮSOB
uspořádání akce s výtěžkem pro nás, dobrovolnictvím, darování předmětů k dalšímu prodeji, zajištění kontaktu s potencionálním sponzorem apod.