nezisková organizace


Živá škola

Žáci Živé školy od září 2018 přechází do nově otevřené školy v Kuchařovicích, která nabízí alternativní přístup ve vzdělávání stylem waldorfské výuky. 

https://www.kucharovice.cz/zs-a-ms-kucharovice

 

„Živá škola“ nabízí vhodnou alternativu žákům 1. stupně ZŠ, kterým nevyhovuje klasický přístup státního školství, velký počet dětí ve škole a ostatní specifika. Je určena pro děti, které jsou v režimu individuálního (domácího) vzdělávání. Budeme vycházet ze školního vzdělávacího plánu kmenové školy, kde budou i děti přezkušovány a současně respektovat osobnost a individualitu dítěte.

Chceme být školou navazující svou činností na již čtyři roky fungující mateřské centrum Miniklub Znojmo/ Miniškoličku Opičku překlopenou postupně v dětskou skupinu/. Živá škola vzniká na základě potřeby místních rodičů poskytnout svým dětem jinou péči, výchovu a vzdělání. Vzhledem k malému počtu dětí ve třídě a zvolené metodě je přístup k nim individuální a umožňuje zohlednit konkrétní vzdělávací potřeby každého žáka.

Učení je totiž naše potřeba a přirozenost. Živá škola vychází ze dvou základních hodnot – vzájemné úcty a respektu, uznání rozdílnosti lidí a jejich autonomie a dále z potřeby celoživotního vzdělávání založeného na vnitřní motivaci. Bude určena pro děti šesti a sedmileté a vytvoříme tak jednu první třídu a postupně každý rok bude spuštěna další první třída individuálně, i když se vše bude prolínat. Propojíme tedy mezi sebou všechny aktivity Miniklubu, tzn. Dětskou skupinu, kroužky, školu i tábory. Pedagogové jsou vystudovaní učitelé s dlouholetou praxí, kterou doplní o alternativní přístup vycházející z jejich zkušeností a potřeb dětí. Za každým dítětem tak uvidíme jeho pokrok, oblasti zájmu a směřování jeho osobnosti. Výuka bude probíhat prostřednictvím hry, osobního prožitku a komunikace, a to v harmonickém, tvořivém a bezpečném prostředí. Důraz budeme klást na učení v souvislostech, žáci si během roku budou tvořit svoje učebnice, portfolia, lapbooky… Dvakrát ve školním roce budou děti přezkušovány v kmenové škole, kde budou jejich výsledky vyhodnoceny a splněna tak podmínka pro tento druh vzdělávání.

Naším cílem je příprava sebevědomých, nezávislých, svobodně myslících a tvořivých dětí na spokojený život v dnešním světě.

Při tvorbě pedagogické koncepce vycházíme ze základního předpokladu, že dětí se UMÍ UČIT a CHTĚJÍ  SE UČIT a nepotřebují za to, že se učí, odměny ani tresty. V touze po učení spatřujeme přirozenou touhu dítěte, kterou je potřeba rozvíjet, ne přetvářet. Děti budeme vést ke zvídavosti, ke svobodné volbě postupu práce, k vlastním objevování. Podpoříme dítě ve svobodném a zodpovědném rozhodování a vyjadřování. Chceme respektovat individuální předpoklady k učení u každého dítěte.  Věříme, že individuálním přístupem a vzděláváním v přímém kontaktu s přírodou popdpoříme děti v jejich přirozeném zájmu o učení.

žáci 1. ročníku 2017

 

 

znojemsky.denik.cz/zpravy_region/ziva-skola-nabidne-alternativu-uceni-hrou-a-ve-skupine-20160915.html

 

Vzdělávání bude probíhat podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací oblasti a obory :

1. Jazyk a jazyková komunikace - obor český jazyk a literatura

2. Matematika a její aplikace

3. Člověk a jeho svět

4. Umění a kultura – obor Výtvarná výchova

Uvedené obory (předměty) se budou vyučovat podle Školního vzdělávacího programu školy, v níž budou děti zapsány, která bude jejich přátelskou školou kmenovou a kam budou děti docházet na přezkoušení vždy v závěru prvního a druhého pololetí školního roku. Kmenová škola poskytne dětem učebnice, které si doma uložíte do šuflíku a na konci školního roku vrátíte. Naše škola má totiž zpracovány výukové listy a děti si vytvoří svoje osobní pomůcky.

Metody a formy práce :

integrované vyučování

projektová výuka

problémové metody

samostatná práce

epochové vyučování

vyučování v blocích a tematických celcích

kooperativní vyučování

činnost v pracovních koutcích

prvky dramatické výchovy

didaktické hry

učení se v životních situacích

uplatňování individuálního a diferencovaného přístupu učitelky k jednotlivým dětem podle jejich schopností

pohyblivá délka vyučovacích jednotek

využívání dětské kuchyňky při praktických činnostech

nadstandartní pohybové činnosti formou projektového vyučování spojeného s turistikou a poznáváním okolí

podíl rodičů při práci s dětmi

výlety, exkurze, besedy, kroužky, tábory úzce navazující na tématické celky (využití spolupráce s NP Podyjí, se složkami záchranného integrovaného systému, s JM muzeem, s veterináři, ZD na Purkrábce apod.).

slovní hodnocení pracovních výsledků dětí

 

Průběh výuky (8,00 - 11,00 hodin) :

I. Den začíná v kruhu na koberci, děti si sdělují své zážitky a pocity (cenná informace pro učitelku.

Sdělení plánu na nový den, ale také datum, den v týdnu, roční období, popř. kdo má svátek nebo narozeniny.

Při motivačním rozhovoru učitelka zjistí rozsah a hloubku poznatků dětí o naplánovaném tématu.

II. Následuje činnost věnovaní vzdělávání, poznávání, objevování. Těžištěm této činnosti je skupinová nebo individuální práce v tzv.centrech aktivity. Učebna je rozdělena na centra s různými materiály, pomůckami, pracovními listy, obrázky, knihami apod. podle svého zaměření na centrum psaní, čtení, matematiky, věd a objevů (pro obor člověk a jeho svět), atelier a dílna ( pro oblast Umění a kultura – obor Výtvarná výchova).

Činnost ve všech centrech se vztahuje vždy po určitou dobu (např. týden) k jednomu tématu a to tak, aby se naplňovaly požadavky Školního vzdělávacího programu.

Každé dítě si stanoví pořadí navštívených center, avšak během dopoledne musí projít všemi. V centrech plní zadané úkoly buď ve skupině nebo individuálně svým tempem a vlastním způsobem. „Rychlíci“ mohou plnit náročnější dobrovolné úkoly navíc, nebo si najít libovolnou činnost např. samostatné čtení.

Při práci v centrech nastává situace, v níž se paralelně vedle sebe a v tentýž čas odehrávají různé činnosti. V každém centru aktivit pracuje na jiném úkolu, úkoly spojuje jedno téma, kterým se všechny děti např. celý týden zabývají.

Samozřejmostí je propojení témat s reálným životem prostřednictvím výletů, vycházek, výprav, exkurzí. Je zde prostor pro zapojení rodičů, kteří mohou přijít do výuky a podělit se s dětmi o své záliby a dovednosti, vypravovat dětem o své profesi.

V době, kdy jsou děti v centrech aktivit, učitelka přechází do role pozorovatele nebo pomocníka. Sleduje, jak se dětem daří, popřípadě poradí a poskytne individuální pomoc.

III. V závěru provedou děti sebehodnocení, hodnocení připojí i učitelka a společně zapíší do archu. Tento závěrečný hodnotící kruh je zároveň zpětnou vazbou pro učitelku.

Všechny výstupy z každého dne si děti zakládají, vytvářejí si tak portfolia, kterými se prezentují při přezkoušení v kmenové škole.

Součástí učebny, herny, třídy, jsou pravidla chování, které si děti samy vytváří a průběžně doplňují. Takto tvořená pravidla mají pro děti větší vážnost než formální školní řád a nařízení učitelky.

Svou specifičnost bude mít pro prvňáčky období září - prosinec. Metody a formy práce se budou přizpůsobovat jejich adaptabilitě na nové prostředí, režim dne, způsobu zvládání cesty vedoucí k samostatnosti.

 

Jazykový blok
- vzhledem k různé úrovni znalostí cizího jazyka neprobíhá v první třídě výuka a je dohodnuto individuálně s rodiči sladění znalostí dětí v třídě pro pozdější výuku cizího jazyka.

 

 

Odkazy:

 

www.novinky.cz/veda-skoly/402945-rodice-si-zrizuji-skoly-po-sousedsku-chteji-ucit-jinak.html

student.e15.cz/q-a/verejne-skolstvi-vubec-nevi-jake-si-klade-cile-rika-ondrej-steffl-1297274

ona.idnes.cz/online-domaci-individualni-vzdelavani-veronika-vieweghova-p4c-/deti.aspx?c=A160919_224409_deti_haa

m.novinky.cz/articleDetails?aId=285965&sId&mId

 

Film

www.youtube.com/watch?v=vBjQAeJIa30&app=desktop