nezisková organizace


Projekty Mikrojeslí jsou hrazeny ze státních fondů

mikrojesle.mpsv.cz/

 

Dotazník k přijetí do Mikrojeslí:mikrojesle dotazník.docx (13,7 kB)  

- vyplňte a zašlete zpět na mail: miniklub-znojmo@seznam.cz

- aktuálně obsazeno, přijímáme přihlášky náhradníků

 

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí.  Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu 10 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a zřizovatelem služby.

Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti. V zařízení se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním potřebám dítěte.

 

Poplatek za pobyt dítěte v mikrojeslích je nulový s tím, že rodič dítěti přináší stravu z domova a měsíčně přispívá na pobyt dítěte dle dohody: hygienické potřeby, sirup, čaj, výtvarné potřeby aj. a pere jednou měsíčně povlečení do postýlek. Zároveň jako projektem podpořená osoba 2x ročně spolupracuje při monitoringu doložením potvrzení o pracovním poměru, studiu či registraci na úřadu práce, případně při jakékoliv změně.
Výběrové řízení na příjem dětí do mikrojeslí probíhá formou dotazníku, kdy každá odpověď má určitou bodovou hodnotu z důvodu objektivnosti. Zároveň musí být dodrženy podmínky: zaměstnanosti, vzdělávání či registrace na ÚP rodiči dítěte, u rodiče na mateřské dovolené pak evidence v předchozím zaměstnání. Dítě nemusí docházet každý den, či celý den a otevřeno máme deset hodin denně ( cca 6:30 - 16:30 hodin). Rodič dítěti zajišťuje stravu dle stravovacích návyků rodiny, případně dietního omezení.

 

Kromě těchto údajů budeme dále pro přijetí potřebovat:

- údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v mikrojeslích;

- údaj potvrzený lékařem o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Cílovými skupinami projektu mohou být pouze rodiče s malými dětmi (věk dětí 6 měsíců až 4 roky), přičemž musí platit, že oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií: jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají (jsou vedeni v registru Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání), jsou zapojeni v procesu vzdělávání (studium v prezenční či kombinované formě) či rekvalifikace.

 

Formy prokazování cílové skupiny:

- u zaměstnaného rodiče doložení potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou u osob samostatně výdělečně činných bude dokládáno potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění

- v případě nezaměstnaného rodiče doložení potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání

- osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu, osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud kurz končil v době konání projektu (podmínkou je kurz akreditovaný v ČR nebo EU)

 

Pečují osoby:

Berušky - Dana Langerová, Božena Hortová

Motýlci - Dita Zachariášová, Bc. Sandra Bauerová

Žabičky - Karolína Félisová, Nikola Stojkovičová

Sluníčka - Mgr. Marcela Budná, Ing. Monika Krčálová

 

www.znojmocity.cz/vedeni-mesta-podpori-vybudovani-mikrojesli-vidi-v-nem-smysluplnost/d-49282
 

 

www.facebook.com/MiniklubZnojmo/photos/a.145787725593429.1073741826.145653925606809/533666053472259/?type=3&theater

 

znojemsky.denik.cz/zpravy_region/znojmo-ma-sanci-na-jesle-fungovat-maji-od-ledna-20160426

 

 

 

- aktuálně obsazeno, přijímáme přihlášky